วันที่ หมวดหมู่ รายการ
25 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ศก.ถ.81-007 จากสายทางบ้านม่วง (ทุ่ม) ถึงสายทาง เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย บ้านม่วง หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 720 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,240 ตารางเมตร เทศบาลตำบลแต้ อำเภอ อุทุมพรพิสัย จังหวัด ศรีสะเกษ โดยวิธีคัดเลือก
25 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ศก.ถ.81 -015 จากสายทางโรงเรียนจตุรภูมิ ถึงสายทางบ้านสำโรงน้อย บ้านแต้ หมู่ที่ 1 ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 370 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,850 ตารางเมตร เทศบาลตำบลแต้ อำเภอ อุทุมพรพิสัย จังหวัด ศรีสะเกษ ตำบลแต้ โดยวิธีคัดเลือก
5 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ศก.ถ.81 -015 จากสายทางโรงเรียนจตุรภูมิ ถึงสายทางบ้านสำโรงน้อย บ้านแต้ หมู่ที่ 1 ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 370 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,850 ตารางเมตร เทศบาลตำบลแต้ อำเภอ อุทุมพรพิสัย จังหวัด ศรีสะเกษ ตำบลแต้ โดยวิธีคัดเลือก
2 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ศก.ถ.81-007 จากสายทางบ้านม่วง (ทุ่ม) ถึงสายทาง เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย บ้านม่วง หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 720 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,240 ตารางเมตร เทศบาลตำบลแต้ อำเภอ อุทุมพรพิสัย จังหวัด ศรีสะเกษ โดยวิธีคัดเลือก
28 ก.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็กสายทาง ศก.ถ.81-015 จากสายทางโรงเรียนจตุรภูมิ ถึงสายทางบ้านสำโรงน้อย บ้านแต้
27 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ศก.ถ.81 จากสายทางคลองอีสานเขียว บ้านมะหลัดเหนือ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ศก.ถ.81 จากสายทางนางสุพรรณ์ พนารักษ์ ถึงสายทางที่สาธารณะ บ้านแต้ หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลแต้ อำเภอ อุทุมพรพิสัย จังหวัด ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ศก.ถ.81 จากสายทางหนองสะแบง ถึงสายทางระบบประปา บ้านมะหลัดใต้ หมู่ที่ 8 เทศบาลตำบลแต้ อำเภอ อุทุมพรพิสัย จังหวัด ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ศก.ถ.81 จากสายทางหนองสรวง บ้านมะหลัดใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบล แต้ เทศบาลตำบลแต้ อำเภอ อุทุมพรพิสัย จังหวัด ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านม่วง (ทุ่่ม) หนองปัก หมู่ที่ 5 ตำบล แต้ อำเภอ อุทุมพรพิสัย จังหวัด ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาทางประปา - เมรุบ้านม่วง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านกระต่ำ-บ้านดู่ หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลแต้ อำเภอ อุทุมพรพิสัย จังหวัด ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ก.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ศก.ถ.81-007 จากสายทางบ้านม่วง (ทุ่ม) ถึงสายทาง เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย บ้านม่วง หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 720 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,240 ตารางเมตร เทศบาลตำบลแต้ อำเภอ อุทุมพรพิสัย จังหวัด ศรีสะเกษ
6 ก.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ศก.ถ.81 -015 จากสายทางโรงเรียนจตุรภูมิ ถึงสายทางบ้านสำโรงน้อย บ้านแต้ หมู่ที่ 1 ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 370 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,850 ตารางเมตร เทศบาลตำบลแต้ อำเภอ อุทุมพรพิสัย จังหวัด ศรีสะเกษ ตำบลแต้
6 ก.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ศก.ถ81 จากสายทางแยกเสาโทรศัพท์สูง ถึง สายทางคลองอีสานเขียว บ้านมะหลัดเหนือ หมู่ที่ 7 ปริมาณงานกว้าง 3 เมตร ยาว 283 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 849 ตารางเมตร ตำบลแต้ อำเภอ อุทุมพรพิสัย จังหวัด ศรีสะเกษ
6 ก.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ศก.ถ.81 จากสายทางนางสุพรรณ์ พนารักษ์ ถึงสายทางที่สาธารณะ บ้านแต้ หมู่ที่ 1 ประมาณงานกว้าง 3 เมตร ยาว 283 ตำบล แต้ อำเภอ อุทุมพรพิสัย จังหวัด ศรีสะเกษ
6 ก.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ศก.ถ.81 จากสายทางนางสมปอง ถึงสายทางนายวิชัย บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 2 ปริมาณงาน กว้าง 3 เมตร หนา 283 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 849 ตารางเมตร ตำบล แต้ อำเภอ อุทุมพรพิสัย จังหวัด ศรีสะเกษ
6 ก.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ศก.ถ.81 จากสายทางหนองสรวง บ้านมะหลัดใหญ่ หมู่ที่ 6 ปริมาณงาน กว้าง 3.50 เมตร ยาว 243 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 850.50 ตารางเมตร ตำบล แต้ อำเภอ อุทุมพรพิสัย จังหวัด ศรีสะเกษ
6 ก.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ศก.ถ. 81 จาก สายทางหนองสะแบง ถึงสายทางระบบประปา บ้านมะหลัดใต้ หมู่ที่ 8 ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 129 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 645 ตารางเมตร ตำบลแต้ อำเภอ อุทุมพรพิสัย จังหวัด ศรีสะเกษ
31 มี.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผู้บริหาร (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแต้และนายกเทศมนตรีตำบลแต้ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest