วันที่ หมวดหมู่ รายการ
27 ก.ย. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านม่วง หมู่ 5 ตำบลแต้ สายทางหนองสรวงบ้านม่วง (ทุ่ม) - เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย รหัสสายทาง ศก.ถ.81-007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างตำบล บ้านแต้ หมู่ที่ 1 (สายทางรอบสำนักงาน -หนองน้ำสาธารณะ รหัสสายทาง ศก 81-025 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ส.ค. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างงานก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านนางทองมา กิ่งทอง - บ้านนางสมชัย บัวงาม บ้านม่วง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ส.ค. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง คสล.เดิม - ประปาโนนสะบง บ้านมะหลัดใต้ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ส.ค. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านายอ่อน แก้วสาย - นางเที่ยง บ้านหนองหยอด หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ส.ค. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างงานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 2 สายทาง ที่นานางสมปอง วะหลง -นายวิลัย คำชาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ส.ค. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านนายสมใจ สมเผ่า- นางสังขาร รัตนา บ้านหนองหยอด หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปา สำนักงานเทศบาลตำบลแต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ก.ค. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างรางระบาน้ำบ้านนายสงวน วงค์ษา - สี่แยกประปา บ้านม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลแต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.ค. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านแต้ หมู่ที่ 1 (บ้านนางคำ ศรีหวาด - บ้านนางสุเมตตา ชวนงูเหลือม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.ค. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำฝั่งตรงข้ามจากบ้านนายวรศักดิ์ คำชะนาม - ถนน ศก 3061 บ้านแต้ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มี.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมายานพาหนะ ตามโครงการอบอรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานของเทศบาล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 มี.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (บ้านม่วง ทุ่มหนองปัก - บ้านแต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 มี.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการซ่อมปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมูที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 มี.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการกอ่สร้างถนนดินผิวทางหินคลุก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 มี.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (บ้านม่วง ทุ่มหนองปัก-บ้านแต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 มี.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 เชื่อมระหว่างตำบล (สายทางวัดบ้านแต้ - บ้านหนองอาว) เส้นปู่ตาบ้านแต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 มี.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการ งานซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล บ้านม่วง หมู่ที่ 5 สายทางปู่ตาบ้นม่วง - คลองอีสานเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ธ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ธ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest